"Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem."

Alan Rickman

nothing-okay:

 
im-miserable:

faw—n:

A Little Bit Of My Life on We Heart It.
10
71
ripmysweater:


żwir
https://www.facebook.com/nielubieluudzi
stillunusual:

Warsaw Uprising
Citizens of Warsaw evacuating the city during the daytime ceasefire that was in operation during the first 2 days of October 1944….
flickr
85
ppsh-41:

German troops captured within the Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna building by Polish soldiers of the Armia Krajowa,  20 August 1944.
Photographer: Eugeniusz Lokajski
150